Geodetski elaborati

Parcelacijski elaborat izrađuje se za potrebe provedbe promjene broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarske čestice u katastarskom operatu.

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama izrađuje se za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

Ostali geodetski elaborati...

Opširnije

Iskolčenja

Iskolčenje je geodetska usluga prenošenja projektiranih dimenzija na teren .

Iskolčenje objekta je prijenos na teren dimenzija, visina i položaja točaka određenog objekta zadanih projektom. Iskolčenje objekta obavlja se na osnovu podataka dobivenih od projektanata kako bi građevinari na gradilištu bili upoznati sa gabaritima objekta kojeg grade. Točke objekta iskolčavaju se željeznim ili drvenim kolcima i crvenom bojom, te se pravci (osi) objekta prenose na nanosnu skelu.

Iskolčenje međa

Elaborat iskolčenja je geodetski proizvod sastavljen od grafičkih priloga koji prikazuju dimenzije prenesene na teren.

Opširnije

Geodetske podloge

Posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofotoplan s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Ostali situacijski nacrti kao podloge za projektiranje.

Opširnije

Katastar vodova

Snimanje i izradba elaborata podzemnih komunalnih instalacija.

Opširnije

PINA d.o.o.

je ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina!


Posjedujemo suglasnost za obavljanje slijedećih geodetskih usluga:
  1. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
  2. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
  3. Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
  4. Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradu geodetskoga projekta, izradu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
  5. Izrada situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
  6. Iskolčenje građevina
  7. Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Novosti

Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima…

30.12.2008.

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, Predsjednik Republike Hrvatske je donio Odluku o proglašenju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.
Objavljeno u “Narodnim novinama” broj 152 od 24. prosinca 2008. godine.

Link na Zakon
Izvor: HKAIG

Blog

Teren Gospić-Baške Oštarije-Karlobag

22.12.2008.

Konačno smo se mrdnuli van Zagreba.
I tako 19.12.2008. u 5.30 krenusmo iz Zagreba…
U Vrapču kupimo kolegu Krešu, i pičimo za Gospić. Cijelim putem nas pere kiša po autoputu, ali malo prije Gospića kiša prestaje, a ukazuje se sunce i snijeg uz cestu. U snijegom zatrpani Gospić (puk Gospić) stižemo oko 8.15 taman prije navale domaćeg stanovništva.
Opširnije »